Baumaterialinduzierte Emissionen

Die Ermittlung der baumaterialinduzierten Emissionen ("graue Emissionen") basiert auf Ökobilanz-Daten der Ökobaudat-Datenbank (konform zur DIN EN 15804+A1). Betrachtet wird das Global Warming Potential (GWP). Es gibt an, wieviel CO2-Äquivalent bei der Baumaterialherstellung (Module A1-A3) unter Beachtung des gegebenen Energie-Mixes entstehen. Die Aussagen zu CO2-Emissionen helfen bei der Beschreibung von Treibhauseffekten als Beitrag zur Diskussion von Klimaschutzaspekten.

Die den jeweiligen Baumaterialien hinterlegten Werte schlüsseln sich folgendermaßen auf:

ID Baumaterialgruppe Baumaterial GWP [kg/t] Quelle: Ökobaudat 2020 UUID Anmerkungen
1 Standardbeton Normalbeton (B5) C8/10 73 d9fd76f0-190d-437d-bb07-549963b32d65  
    Normalbeton (B10) C8/10 73 d9fd76f0-190d-437d-bb07-549963b32d65  
    Normalbeton (B15) C12/15-C16/20 73 d9fd76f0-190d-437d-bb07-549963b32d65  
    Normalbeton (B20) C12/15-C16/20 73 d9fd76f0-190d-437d-bb07-549963b32d65  
    Normalbeton (B25) C20/25-C25/30 81 71667cf3-ede8-42d2-b0ff-6f1071ad3b86  
    Beton (Standard) 81 71667cf3-ede8-42d2-b0ff-6f1071ad3b86  
    Normalbeton C16/C20 73 d9fd76f0-190d-437d-bb07-549963b32d65  
    Normalbeton C25/C30 81 71667cf3-ede8-42d2-b0ff-6f1071ad3b86  
    Normalbeton C30/C37 90 b6096c9c-1248-4ce1-9c2d-f4a48aade80f  
    Normalbeton C35/C45 101 cbc63bd5-2bfe-4381-b644-78df1bce86f3
2 Leichtbeton Leichtbeton 208 c8d19b6f-e0e7-422d-b704-ff44770df984  
    Holzbeton      
3 Ziegelsteine Klinker 271 d311ba82-a703-4865-b5e3-f704e5b88712  
    Vollziegel 241 f98eea66-671c-4014-bfbb-2db1ffba8331  
    Hochlochziegel 241 f98eea66-671c-4014-bfbb-2db1ffba8331  
    Leichthochlochziegel 241 f98eea66-671c-4014-bfbb-2db1ffba8331  
    Mauerziegel (dämmend, ab 2002) 241 f98eea66-671c-4014-bfbb-2db1ffba8331  
4 Ziegelsteine mit Dämmung Mauerziegel (mit Dämmstoff gefüllt) 308 8a7bcf84-f0a1-46fe-a146-4af9a182edfe  
5 Ziegeldeckung Ziegel-Allgemein (Tonziegel/Dachziegel) 353 826fa2c2-c691-4844-83d3-aea0e8a54bcd  
    Ziegel-Biber 353 826fa2c2-c691-4844-83d3-aea0e8a54bcd  
6 Asbestzementplatten Asbestzementplatten      
7 Asbesthaltige Dachdeckung Asbestzementplatten      
8 Kalkhaltige Putze, Mörtel Kalkzementmörtel 112 50180064-236e-4e52-9a1e-f172dde80844  
    Zementmörtel 173 b2c3f5a3-7858-4644-a49a-2eb883d37c91  
    Dünnbettmörtel 489 38e211af-42ef-40fc-9609-725d9b5e16f4  
    Kalkzementputz 198 dea7df16-f59b-4842-a66c-cb9463a58ae3  
    Kalkmörtel 227 d7f4a913-441f-4c21-aae5-42e421737e29  
9 Gips-/anhydrithaltige Putze, Mörtel Kalkgipsmörtel 149 0b0d0210-c31d-4fc7-b11a-9cdfe0a87ed6  
    Gipsputz 133 b7fb8ab4-e1e2-4a0b-a9c4-abd6cfa6c7f3  
    Anhydritbinder 89 839771be-ab23-4873-8b14-b2aa0f6ce9d9  
    Gipsmörtel 133 b7fb8ab4-e1e2-4a0b-a9c4-abd6cfa6c7f3  
    Gips 183 Mittelwert: 5ce375b1-eb6d-4fc7-84bb-11ae702d3056 / ee840270-3055-428a-b38d-e7727426cc35  
10 Ton-/lehmhaltige Putze, Mörtel Lehmputz 103 8be785fa-5548-4ea5-a2d7-b962675b9eff  
    Lehmputz-Mörtel 103 8be785fa-5548-4ea5-a2d7-b962675b9eff  
11 Putze, Mörtel mit synthetischen Anteilen Wärmedämmputz 943 42bbe9d3-94ba-44c1-b289-a90ce8d5bd1e  
12 Kalkhaltige Estriche Zementestrich 184 0973f221-2284-4892-ae3d-1b8c2986b6dd  
13 Gips-/anhydrithaltige Estriche Anhydritestrich 107 34d3bb5e-f241-45b4-b257-123281364d97  
14 Trockenestrich (gips-/anhydrithaltig) Trockenestrich (gips-/anhydrithaltig) 314 a9a79b38-dc2c-4b51-a3cc-cf9fa0d299e7  
15 Estriche mit synthetischen Anteilen Gussasphaltestrich 117 5bebcf89-2e6b-46ce-b05e-3e02929c8af4  
16 Kalksandsteine Kalksandstein 153 29e6c6cf-0552-4e4b-85c7-26a68a625252  
17 Porenbetonsteine Porenbeton 472 1a43ae76-2dc9-4a3a-9926-47e7137e773d  
    Porenbeton-Plansteine 335 9284e1a4-bd27-4246-894e-0bb698234f2a Quelle: ÖBD 2021
    Leichtbeton Mauerstein schwer 65 f2015a7f-ec37-4b46-86cf-e2781062b2d3  
    Leichtbeton Mauerstein leicht 155 f8e6de9b-b746-4220-b9fb-044459aefc3b  
    Bims-Planstein 87 8f44840b-28ae-418b-bf12-fcac5b7c68b3  
18 Betonsteine Beton-Hohlblocksteine      
    Beton-Hüttensteine 252 a4fceab4-71a2-46c9-ac9a-19a964d48ce5  
    Beton-Pflastersteine   e76bcf28-fc7d-408e-a554-6317256cb905  
19 Lehmsteine Lehmausfachung 5 59622fc0-d719-43bf-a16b-ae924ae0d276  
    Lehmstein 78 606d978a-c44a-4b3e-8387-b1291b12e522  
    Leichtlehmstein      
20 Gips-/Gipskartonplatten Gips-Wandbauplatten 266 38a8d707-0c7f-4d91-a3db-9b5b2c9bb147  
    Gipskartonplatten 162 07423e99-8c7c-4e93-8311-dcf7ae85c41d  
    Gipsplatten 266 38a8d707-0c7f-4d91-a3db-9b5b2c9bb147  
21 Mineralische Bauplatten Porenbeton-Bauplatten 472 1a43ae76-2dc9-4a3a-9926-47e7137e773d  
    Leichtbeton-Wandbauplatten 208 c8d19b6f-e0e7-422d-b704-ff44770df984  
    Faserzementplatten-eben 538 e24f9f47-8580-45c2-b16d-45145d65a813  
    Faserzementplatten-gewellt 538 e24f9f47-8580-45c2-b16d-45145d65a813  
22 Mineralische Wärmedämmstoffe Holzwolle-Leichtbauplatten -82 76d3f78a-8743-49fe-b4a1-f43b819cb930  
    Steinwolle 1269 eca9691f-06d7-48a7-94a9-ea808e2d67e8  
    Schaumglas 117 0b20bca2-3c09-4de7-9159-e7816feeb894  
    Blähton (Hochofenschlacke) 332 f70e7397-ab7b-47c8-a172-6992a615ee2e  
    Glaswolle 1522 f8afef87-5de3-4996-838c-1f2af9ef81df  
    Blähperlit 558 44c57da1-24ce-488d-b4f9-283fa603cc9d  
23 Betondachsteindeckung Betondachsteine 209 1b842259-9cfe-4e41-80b3-df0a11382984  
24 Faserzementdeckung Faserzementplatte 538 e24f9f47-8580-45c2-b16d-45145d65a813  
25 Schieferdeckung Schiefer 501 9049a94f-a527-4d87-a4b9-5a3a56f5ea19  
26 Substratschicht ("Gründach") Vegetationssubstrat (Schüttschicht) -47 5cc8769c-da1b-4967-bb4d-c8fe7b4c359d  
27 Mineralische Schüttungen Sand, Kies, Splitt (Schüttungen) 7 Mittelwert: 3ce61a4e-4d91-4b1d-b675-276be05b9225/ 61655387-edd4-4800-ba3e-67bc15f2f096/ 26ad7410-7fcb-42e8-b622-d1ba2edbf10c Mittelwert Sand, Kies, Splitt
    Sand, Lehm, Schlacke (Schüttungen) 4 Mittelwert: 61655387-edd4-4800-ba3e-67bc15f2f096 / 59622fc0-d719-43bf-a16b-ae924ae0d276 Mittelwert Sand, Lehmausfachung/Stampflehm
    Hüttensand      
    Kies 3 3ce61a4e-4d91-4b1d-b675-276be05b9225  
    Quarzsand      
    Sand 3 61655387-edd4-4800-ba3e-67bc15f2f096  
    Splitt 15 26ad7410-7fcb-42e8-b622-d1ba2edbf10c  
    Schotter 15 bd6aa879-e6e6-4181-afc5-1374b2f32dd1  
    Schotter, getrocknet 34 de7fbcfc-0ee0-4e65-a1f9-af1551a20281  
28 Glas Glas 1333 1490b480-2c36-43f2-ba8b-4ea49948f7c3  
    Drahtglas 82 289174c0-bf03-46cf-a4b0-80919308f3b3  
29 Natursteine Bruchstein   -  
    Granit, Marmor 446 cb3f4a56-460c-4a3e-ae43-3e0a9dcb4319/ e8db532f-ee15-42a4-89c3-5ef789e1fb8f/ e9be7506-62ce-45b8-853f-c45c3f82401f Mittelwert Granitplatte, Marmorplatte
    Sandstein 156 79075297-4dc0-42c6-bc90-e3bf9fa0fb4c  
30 Sonstige mineralische Baustoffe Keramik 1132 Mittelwert: 1f2d6e42-9ffc-421d-990d-555eee4a7529 / a2b5b7c9-db13-4dbd-be23-b0ff9f0cbd98 Mittelwert Glasbausteine/Keramische Fliesen und Platten
    Fliesen 694 a2b5b7c9-db13-4dbd-be23-b0ff9f0cbd98  
31 Schnittholz Schnittholz-Bretter -1483 2103d7e9-529e-45da-8549-892598dba5f3  
    Schnittholz-Kanthölzer -1444 b6f81ab5-4055-4597-afae-b1462dcfc128  
    Schnittholz-Fichte-trocken-techn -1441 3057d7c0-7bee-4ba2-9edf-517d4cd97a14  
32 Verarbeitetes Holz Brettschichtholz (Fichte) -1146 8041ec07-5885-40dc-bfc9-190013f6749b  
    Sperrholz (Fichte) -1303 954a286e-36e6-4ceb-9ab9-ec4270b618aa  
    Spanplatten -1266 1270c857-6de2-484f-aed0-251b3b7b6965  
    Hartfaserplatten -1005 6e578da4-f52f-440c-87b9-a4ba2344b426  
    Weichfaserplatte -951 40b5bfc6-83b6-43e3-8852-567822c56729  
    Fensterrahmen-Holz -70 318f08e0-1b04-49eb-ab16-531482cd75da  
33 Nachwachsende Wärmedämmstoffe Schilfrohrplatte    
    Korkplatten      
    Zellulose (Faserplatten) -250 cf963fcb-0e03-48c0-b501-ad0d1e3c22c0  
    Holzwolle      
    Zellulose (Einblasdämmstoff) -1631 c355d75b-9026-4899-a41c-e5d221c424f2  
    Schilf      
    Stroh -1270 d2d1b29f-8dd7-4373-ab2a-de57acd51e72  
34 Stroh-/Schilfdeckung Holzschindeln -1483 2103d7e9-529e-45da-8549-892598dba5f3  
    Baustroh -1270 d2d1b29f-8dd7-4373-ab2a-de57acd51e72  
35 Sonstige Materialien (nicht mineralisch) Pappe, Papier      
36 Erdölbasierte Wärmedämmstoffe Polystyrol(PS)-Hartschaum 2779 Mittelwert: c5edec42-1921-46c6-a3aa-5cbd27685a74 / ee10b277-07b5-4c0a-8a48-e0412a9630ff Mittelwert EPS-Schaum Wände/Dächer und Decke 035
    Polyurethan(PUR)-Hartschaum k.A. 880e05ea-55c6-4346-a3ea-5af0e5f299e2  
    Phenolharz(PF)-Hartschaum 2183 cf6e341b-3de7-4e24-b4d2-8ac484ee7c0e  
    XPS-Styrodur (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) 3011 43e99b8c-90d8-4fcd-90ce-342fb0b7366e  
    EPS-Styropor (Dämmplatte, Expandierter Polystyrol-Hartschaum) 3189 a6310ea3-0b04-4c6f-80c2-2e7dfe080785  
    EPS-Styropor (Schüttung, Expandierter Polystyrol-Hartschaum) 3258 e6b12fcd-c1fb-40d9-a9ec-d0149c3d1cd8  
37 Kunststoffdachdeckung Kunststoffdachbahn (allgemein) - Mittelwert aus PVC, PE-Dampfbremse, PE/PP-Vlies 2856 Mittelwert: 4f4e989b-bd5e-4d85-9a50-53f3c61eea70 / 99792cbc-c5f4-4d2d-bc9e-3790509891a0 / 73d1c1b7-d509-44c8-8518-848babdd7c01 Mittelwert PVC, PE-Dampfbremse, PE/PP-Vlies
38 Erdölbasierte Beläge, Dichtungsbahnen PVC-Folie 4049 4f4e989b-bd5e-4d85-9a50-53f3c61eea70  
    PE-Folie 1997 99792cbc-c5f4-4d2d-bc9e-3790509891a0  
    PE/PP-Vlies 2521 95a4f4b3-b354-4e2c-9046-0a36175cd768  
    Dampfbremse, PE (Dicke 0,00002m) 1997 99792cbc-c5f4-4d2d-bc9e-3790509891a0  
    PVC-Dichtungsbahn 2994 dbe7aa14-4bf6-4b79-a7d1-cc2421fc678e  
    PVC-Mix      
    PVC-Fensterrahmen 2947 5e90e94d-6e79-4d9f-854c-fb33f15c033e  
    HDPE-Granulat      
    LDPE-Granulat      
    Gummi 3640 7a4d3393-a33a-47c8-b42f-42d8ec6a90f6  
39 Bitumendachdeckung Bitumendachbahn 408 73d1c1b7-d509-44c8-8518-848babdd7c01  
40 Bitumenhaltige Beläge, Dichtungsbahnen Bitumendichtungsbahn 408 73d1c1b7-d509-44c8-8518-848babdd7c01  
    Gussasphalt 97 ad94ce55-af1d-4da0-963c-bf263aaa37ee  
    Bitumen (Kaltanstrich) 356 a6b26cf9-3f9a-4abc-9412-87fdc0cdf3f6  
41 Metalldachdeckung   2676 93edef71-49e3-4e1f-ba6d-1e449e7d328d  
42 Eisenmetalle Stahl - Bewehrungsstahl 683 e9ae96ee-ba8d-420d-9725-7c8abd06e082  
    Gusseisen 1635 dbc94e02-b28f-43eb-8133-a161e9b83dfa  
    Stahl - Blech 2676 531ab34f-6750-41a8-aedc-35cf4df3c8b1  
    Stahl - Blech, verzinkt 2865 50c9e674-afd9-456c-9440-6506bec6d55b  
    Konstruktionsstahl 1125 5cb2c568-76fe-4803-8b46-0084e79800c8  
43 Aluminiumhaltige Beläge, Dichtungsbahnen Aluminium-Folie 11142 785d5ac4-c69d-4e00-941e-26433c1d023d  
    Aludichtungsbahn 11142 785d5ac4-c69d-4e00-941e-26433c1d023d  
44 Aluminium Aluminiumblech 10462 a4c1c27c-53a0-4027-83f6-88c52c758bb1  
    Alu-Fensterrahmen 12798 8b3ee4e2-c086-41dc-bd07-e9e853f9da8b  
45 Kupfer Kupferblech 1523 6573bb61-f0d1-4ecf-8f83-20cdec37de57  
46 Sonstige Nichteisenmetalle Zinkblech 1710 f9552e60-73b7-4486-9e4c-96744fb83423  
    Bleiblech 1283 d596ddf7-aaf3-44cc-b7ae-faedc8d0870a